Forum Defence Turk

ASKERÎ DÜŞÜNÜŞ => Siyaset, Strateji ve Savunma => Kara Güçleri => : Malpsoy 28 May 2017, Sunday - 22:11

: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Malpsoy 28 May 2017, Sunday - 22:11
Kara Kuvvetleri ile alakalı konuları bu başlıktan takip edelim.
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: kosavalı1989 30 May 2017, Tuesday - 15:13
                                           TÜRK KARA KUVVETLERİ TARİHÇESİ

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRK KARA KUVVETLERİ

Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınmıştır.

İlk kez Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında kurulan düzenli Türk Kara Ordusunda sayı itibarıyla 10.000 atlıdan oluşan en büyük birlik, “Tümen” olarak adlandırılmış, tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış, her birinin başına Tümenbaşı, Binbaşı, Yüzbaşı ve Onbaşı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirilmiş ve aşağıdan yukarıya doğru emir-komuta zinciri içerisinde birbirine bağlanmıştır.

Mete Han ile tarih sahnesine çıkan bu teşkilatlanma modeli günümüze kadar uzanan yelpaze içerisinde hüküm süren diğer Türk devletleri ile süregelmiş, özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk Ordusu dünyanın sayılı ordularından birisi olmuştur.

1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesi’nde Gaznelileri yenerek bağımsızlığına kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizanslıları yenerek, Anadolu’yu yeni bir Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti’nde, Kara Kuvvetlerinin teşkilat ve eğitimi sağlam esaslara bağlanmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti’nden sonra, Anadolu Selçukluları ve Mısır Türk Memlukları da mükemmel ordular meydana getirmişlerdir.

1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu hızla büyüyüp güçlenmiş bu güçlenmeye paralel olarak da , 1363’den itibaren Anadolu dışına çıkan Osmanlı orduları; batıda Sırpsındığı, Kosova, Niğbolu, Varna, İstanbul’un Fethi ve Mohaç; doğuda Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye muharebelerinde büyük zaferler elde etmişlerdir.

Osmanlı ordusunun teşkilatlı bir şekilde ortaya çıkışı ise, Sultan I inci Murat zamanında olmuştur. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı Ordusu, önceleri yalnızca Atlı Akıncılardan oluşmakta iken, daha sonraları yaya birliklerin de katılmasıyla Yeniçeri Ocağı adı altında sürekli bir yapıya dönüştürülmüştür. İmparatorluğun yükseliş dönemlerinde elde edilen zaferlerde Yeniçeri Ocağı önemli rol oynamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme devri ile birlikte etkinliğini yitiren Yeniçeri Ocağı, 15 Haziran 1826’da başlayan Yeniçeri Ayaklanmasının bastırılmasını müteakip kaldırılmıştır. Bu ordunun yerine 'Asakiri Mansure-i Muhammediye' adı ile yeni bir ordu kurulmuştur. Bu gücün temelini “Kol” adı verilen taburlar oluşturmuştur. Yine bu teşkilat devresinde; 1834 yılında orduya komuta edecek subayları yetiştirmek amacıyla, ‘Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ adıyla Kara Harp Okulu açılmıştır.

Tanzimat Fermanı’ndan 4 yıl sonra, 1843’te, yeni bir düzenlemeye gidilerek, beş yıllık hizmet süresine tabi personelle oluşturulan beş ordu kurulmuş ve 1848 yılında yapılan bir değişiklikle ordu sayısı altıya çıkarılmıştır. Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane olarak adlandırılan Harp Akademisi, 20 Temmuz 1848 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Diğer yandan, bu dönemde askerî okullar da çoğaltılmış ve lise seviyesinde askerî okullar; 1845 yılında İstanbul ve Bursa’da, 1846 yılında Edirne ve Manastır’da, 1847 yılında Şam’da, 1872 yılında Erzurum’da ve 1875 yılında Bağdat’ta açılmıştır. Bunlar Harp Okulunun öğrenci kaynağını teşkil etmiştir. Bu askerî liselerden sadece İstanbul’da bulunan Kuleli Askerî Lisesi eğitim öğretimine devam etmektedir.

İkinci Meşrutiyetin ilanıyla birlikte, idari alandaki yeniliklere paralel olarak, ordu teşkilatında yeni bir düzenleme yapılmak suretiyle silah ve malzeme miktarı artırılmış ancak, Trablusgarp ve Balkan Savaşları nedeniyle ordudaki gelişmeler sekteye uğramıştır.

Bunun hemen arkasından girilen 1’inci Dünya Savaşında Galiçya’dan Yemen’e ve Kafkaslara kadar uzanan cephelerde kısmi başarılar kazanan Türk Ordusu, Çanakkale Zaferi ile tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Değişik cephelerde elde edilen başarılara rağmen, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ağır hükümleriyle karşı karşıya kalmıştır.

Mondros Mütarekesi'nin hükümlerine göre, vatan sözde galip devletler tarafından küçültülmüş, kara kuvvetlerinin mevcudu indirilmiş, silahları elinden alınmış, vatan toprakları işgal edilmiştir.

Türk Ulusu, işgalleri tanımayarak direnişe geçmiş, memleketin her tarafında oluşan gönüllüler ve milis grupları faaliyet göstermeye başlamıştır.

Dağınık hâlde ve küçük birlikler şeklindeki unsurların çabaları ile arzu edilen başarıları sağlamanın mümkün olamayacağını gören Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, düzenli ordunun kurulması için 1920 yılı ortalarından itibaren çalışmaya başlamış, sonuçta Batı Cephesi Komutanlığı teşkil edilmiştir.

Tüm olanaksızlıklara rağmen büyük güçlükler altında teşkil edilen bu ordu sayesinde I inci ve II nci İnönü Savaşları ile “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” parolası ile Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış,

26 Ağustos 1922 tarihinde Yunan ordusuna karşı başlatılan Büyük Taarruz ve devamında Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat Başkomutan sıfatıyla yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi büyük bir zaferle sonuçlanmıştır.

Bozguna uğrayan ve kaçan düşmana karşı Mustafa Kemal Paşa’nın 1 Eylül 1922 tarihinde “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” diyerek verdiği emri ile düşmanın 9 Eylül 1922 tarihinde denize dökülmesi sağlanmış ve Anadolu işgal edilmekten, Türk Ulusu ise esaret altına alınmaktan kurtarılmıştır. Böylece vatanın bütünlüğü ve Türk devletinin kayıtsız ve şartsız istiklali bütün dünya tarafından tanınmıştır.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KARA KUVVETLERİ

Atatürk’ün önderliğindeki Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonunda, Türk Kara Kuvvetleri, Cumhuriyet Döneminin başında ikişer tümenli dokuz kolordu ve üç süvari tümeninden oluşan üç ordu müfettişliği hâlinde teşkilatlandırılmıştır.

1923-1939 Dönemi:

Kurtuluş Savaşından sonra; memleket içinde kalan silah, araç, gereç ve donatım toplatılmıştır. Gerekli olanların ıslahı yapılarak ordunun kuruluş ve kadrosuna katılmıştır. Sürekli gelişen silah ve malzeme teknolojisini izleme, inceleme ve muayene için, bir 'Fen ve Sanat Dairesi' kurulmuştur.

16 yıl içinde; ordunun tüm giyecek ve diğer levazım ihtiyaçları ile silahlı kuvvetlerin donatım malzemesi, millî fabrikalarda yapılacak hâle gelmiştir.

Kara Kuvvetlerinin silah ve malzemesini tamir ve ıslah için, Ankara’da askerî fabrikaların temeli atılmış ve faaliyete geçirilmiştir.

1934’te Lüleburgaz’da ilk tank birliği kurulmuştur.

1936 yılında Kara Harp Okulu ve Harp Akademisi yeniden öğrenime başlamıştır.

1939-1945 Dönemi:

1939 yılı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Kara Kuvvetlerinin gelişimi açısından önemli bir yıldır. İkinci Dünya Harbi tehlikesi Türkiye Cumhuriyeti’nin de kapılarını çaldığından, ihtiyaçların seferi kuruluşa göre karşılanması gerekiyordu. Bu maksatla çeşitli safhalarda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi.

• Kara Kuvvetlerinin seferi duruma geçmesi ve seferde teşkil edilecek tümenlerin kurulmasıyla, barıştaki 10 olan kolordu sayısı, 15’e çıkarılmıştır.

• Paraşüt birlikleri teşkil edilmiştir.

• Batı Anadolu’daki birlikler takviye edilmiştir.

• Doğu sınırlarımızdaki birliklerimiz takviye edilmiştir.

• Doğuda ve batıda iki cephede de yeterli derecede kuvvetli olabilmek için, bütün sınıflar silah altına alınarak, eksik bulunan muhabere ve istihkâm birliklerinin, zırhlı tugayların ve ölçme alaylarının kadroları takviye edilmiştir. Barışta bütçe yetersizliği nedeniyle teşkil edilememiş, ağır makineli tüfek bölükleri, koşulu ve çakılı topçu bataryalar ve nakliye kolları kurulmuştur.

1945-1952 Dönemi:

1949 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Bu tarihe kadar, ordu komutanlıkları harekât ve eğitim yönünden Genelkurmay Başkanlığına, personel ve lojistik destek bakımından ise Millî Savunma Bakanlığına bağlı bulunuyorlardı. 1950 yılından itibaren ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bütün sınıf okulları ve eğitim merkezlerini bünyesine almıştır.

1950 yılında Kore Harbi’nin çıkması üzerine Kara Kuvvetlerinden bir Tugay büyüklüğünde bir kuvvet, Birleşmiş Milletler Ordusu’na katılmak üzere Kore’ye gönderilmiştir.

1952-1992 Dönemi:

Türkiye 1952 yılında NATO üyesi olmuştur.

Türkiye’nin NATO’ya üye olmasından sonra Kara Kuvvetlerinin bütün sınıfları NATO standartlarına göre modern silah ve teçhizat ile donatılmıştır.

Hava savunma topçu birlikleri kurulmuş ve Nike füzeleri ile tedarik edilmiştir.

1957 yılında Kara Havacılık Okulu kurulmuştur.

1966 yılında, Ankara’da 4’üncü Kolordu Komutanlığı kurulmuştur.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı icra edilmiş ve Kıbrıs’ta kolordu seviyesinde Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur.

1975 yılında İzmir'de Ege Ordu Komutanlığı kurulmuştur.

Bu dönem içindeki diğer gelişmeler ise şunlardır:

• Eğitim Komutanlığının Teşkili (1985):

25 Temmuz 1985 tarihinde Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığı kurulmuştur. Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığının adı 1994 yılında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

• Lojistik Komutanlığı Teşkili (1988):

Kara Kuvvetlerinin lojistik faaliyetlerini modern harbin gereklerine uygun olarak daha rasyonel ve etkili bir şekilde yürütmek amacıyla; Kara Kuvvetleri Karargâhı ile ordu ve bağımsız kolordular arasında icracı bir komutanlık olan Lojistik Komutanlığının kuruluşu 1988 yılı sonunda tamamlanmıştır.

• Hudut emniyeti:

10 Kasım 1988 tarih ve 3497 sayılı ‘Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği’ hakkındaki Kanun gereğince, kara hudutlarının korunması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğuna verilmiştir.

• Tatbikatlar:

1986 yılından itibaren, komutanların ve birliklerin muharebe ortamında iki taraflı harekâtta bulunmalarını sağlamak, kıta sevk ve idare eğitim seviyesini yükseltmek maksadıyla, her yıl bir ordu bölgesinde Mehmetçik tatbikatlarının icrasına başlanmıştır.

1992-2010 Dönemi:

1990 yılında Varşova Paktı’nın çöküşü ve SSCB’nin dağılmasıyla dünyada güç dengeleri altüst olmuş ve belirsizlikler ortamına girilmiş, soğuk savaş dönemi sona ermiştir. Bu kapsamda; büyük birçok devlet ordularını küçültüp sayıca daha az, fakat daha etkin ordular oluşturmaya başlamışlardır.

Bu dönemde; Türkiye’ye yönelik tehditler, Avrupa Konvensiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA)’nın getirdiği sınırlamalar, Kara Kuvvetlerinin zafiyet sahaları dikkate alınarak;

• Geleceğin muharebe ortamına uyum sağlayabilecek,

• Hareket kabiliyeti ve ateş gücü yüksek,

• Düşmanı derinlikten itibaren tespit, teşhis ve tanıma imkânı olan,

• Gece muharebe etme yeteneğine sahip,

• Beka kabiliyeti yüksek,

• Elastiki ve çok maksatlı kullanıma imkân veren,

• Yeterli büyüklükte,

• Sevk ve idaresi kolay,

• Personel tasarrufuna imkân sağlayan ve etkili bir seferberlik sistemine dayanan,

• Tabur, tugay, kolordu ve ordu kuruluşlarını esas alan bir kuvvet yapısı hedeflenmiştir.

Bu kapsamda tümen teşkilatı yerine , birlikler tugay şeklinde teşkilatlandırılmış ve kolordulara bağlanmıştır. Ayrıca, hareket kabiliyeti ve ateş gücünü artırmak maksadıyla; tugaylar ağırlıklı olarak zırhlı ve mekanize birlikler hâlinde teşkil edilmiştir.

Keşif, gözetleme ve hedef tespit imkânlarının artırılması maksadıyla, 2007 yılından itibaren; Ordu Komutanlıkları kuruluşuna Taktik ve Mini İnsansız Hava Aracı Sistemleri (İHAS)nin yer aldığı İnsansız Hava Aracı Tabur, Bölük ve Takımları,Tugay ve Alay Komutanlıklarının kuruluşuna Mini İnsansız Hava Aracı Sistemleri Timleri ilave edilmiştir.

Merkezi yetenek havuzlarının oluşturulması kapsamında Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Birlikleri yeniden yapılandırılmış Ordu Komutanlıklarında Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Alay Komutanlıkları teşkil edilmiş ve Elektronik Harp Birlikleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Alay Komutanlıkları kuruluşlarına dâhil edilmiştir.

Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) projesi ile ikili ikmal ve üçlü bakım sistemine geçilmiştir. Bu kapsamda Kara Kuvvetlerinin lojistik teşkilatı; Kara Kuvvetleri Karargâhından, Tabur/Müstakil Bölük seviyesine kadar her kademede yeniden yapılandırılmıştır.

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) birlikleri 1997 yılında yeniden teşkilatlandırılmıştır.

Hava savunma sınıfının, topçu sınıfından ayrılarak ayrı bir sınıf hâline getirilmesi 4185 sayılı Yasa ile kabul edilmiştir. Buna paralel olarak hava savunma birlikleri yeniden teşkilatlandırılmış, Topçu ve Füze Okulu bünyesinde kurulan Hava Savunma Okulu, 1998 yılında Çekmeköy Kışlası’na taşınmıştır. 2008 yılında Konya’ya konuş değiştirmiştir.

1999 yılında, Ankara’da faaliyete başlayan Kara Kuvvetleri İstihbarat Okulu, 2003 yılında lağvedilerek TSK İstihbarat Okulu ile birleştirilmiştir. 2010 yılına kadar K.K.K.lığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden TSK İstihbarat Okulu bu tarihten itibaren Genelkurmay Başkanlığına bağlanmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini hâlen, Ankara’da sürdürmektedir.

Kara havacılık birliklerinde tek elden emir komuta tesis etmek ve seferde uygulanacak komuta yapısına barıştan itibaren geçmek maksadıyla; 15 Ağustos 2003 tarihinde, Kara Havacılık Komutanlığı kurularak K.K.K.lığına bağlanmıştır.

İstihkâm birlikleri 2006 yılında yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda; 1’inci Ordu ve 2’nci Orduda İstihkâm Alayı, 3’üncü Ordu ve Ege Ordusunda İstihkâm Taburu seviyesinde istihkâm yetenek havuzları teşkil edilmiştir.

2007 yılında Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlıkları ile Eğitim Tugay Komutanlıkları Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlanmıştır.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da Türk Silahlı Kuvvetlerini en iyi şekilde temsil eden Türk Kara Kuvvetleri, barışı destekleme harekâtlarına bugüne kadar önemli katkılarda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Kara Kuvvetleri aşağıdaki uluslararası harekâtlara katkıda bulunmaktadır.

• Bosna Hersek’te icra edilen ALTHEA Harekâtı kapsamında; BM Güvenlik Konseyi’nin kararına istinaden ilk olarak 04 Ağustos 1994 tarihinde Alay seviyesinde birlik ile harekâta katılmıştır. Bu tarihten itibaren Alay/Bölük seviyesinde değişen birlikler görevlendirilmiştir.

• 13 Temmuz 1999 tarihinden itibaren; Kosova’da meydana gelen çatışmaların engellenmesi maksadıyla Kosova Gücü (KFOR) Harekâtına katkı sağlamak amacıyla Kosova’da Alay/Bölük seviyesinde değişen birlikler görevlendirilmiştir.

• Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (UGYK) Harekâtı kapsamında 16 Ocak 2002 tarihinden itibaren Afganistan’a Tugay/Bölük seviyesinde değişen birlikler görevlendirilmiş, 2011 yılına kadar geçen süre içerisinde de Türkiye iki defa Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti liderliği, iki defa da Kabil Bölge Komutanlığı liderliğini üstlenmiştir. Hâlen Kabil Bölge Komutanlığı liderliğini 3’üncü defa yürütmekte ve Tugay seviyesinde birlik ile katkı yapılmaktadır.

• Türkiye, BM Lübnan Geçici Kuvveti (United Nations Interim Force in Lebonan - UNIFIL) Harekâtına 20 Ekim 2006-01 Eylül 2013 tarihleri arasında bölük seviyesinde birlik ile katkı sağlamıştır.

Sonuç olarak; Türk Kara Kuvvetleri, "Türk Birliğinin, Türk Kudret ve Kabiliyetinin, Türk Vatanseverliğinin Çelikleşmiş Bir İfadesi" olan Silahlı Kuvvetlerimizin bir parçası olarak her zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımaktadır.
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Danişment 23 January 2018, Tuesday - 00:41
Der Spiegel dergisi Alman hükümetinin Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu için savunma sanayii şirketi Rheinmetall'e onay vereceğini açıkladı.


http://m.haber7.com/guncel/haber/2531364-almanyadan-leopard-hamlesi-onay-verecekler

Fırat kalkanı ve sonrası için doğan ihtiyaçlardan dolayı 40 kadarda m60 modernize edilecekti. Rheinmetall BMC ile ortak girişimlerde bulunmuştu en son, belki modernize işi BMC'ye düşer. Ben ayrıca uzuuun bir süre elimize geçipte operasyonel olamayacak Altay tankları yerine modernize 2a4 lerin bu açığı rahat rahat kapatacağına inanıyorum, tabi yeterli sayıda olması kaydıyla.  Artık tankların yüksek adetlerde üretilmesine gerekte kalmadı gibi, çok daha iyisini tanksavarlar rahatlıkla yapıyor gelişiyor, hızlanıyor, menzilleri uzuyor. Daha çok tulpar gibi üstünde seri atışlar yapabilen ağır zırhlı veya uzak mesafeli hedeflere karşı ise üzerindeki tansavar füzeleriyle hedefi saf dışı bırakabilen sistemler bence daha gözde olacaktır.

Bu tank işi çok uzadı. Zaten elimize geçeninde o günün ihtiyaçlarını ne derece karşılayacağı biraz muamma. Zaten gerekte kalmıyor gibi.
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: İstiklalFM 22 February 2018, Thursday - 23:15
20+ İnsansız Kara Aracımız yakında TSK’ya teslim edilip, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacak.
Kaynak: SSM / https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/966761410498891777
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: YörükEfe 18 June 2018, Monday - 19:30
(https://pbs.twimg.com/media/Df5lwvMX4AAmef1.jpg:large)

https://twitter.com/SavunmaSanayii
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: YörükEfe 27 June 2018, Wednesday - 23:15
Türk Kara Kuvvetleri 2227 yaşında

(http://www.defenceturk.net/wp-content/uploads/2018/06/kara_kuvvetleri_2227-850x491.jpg)

Türk Kara Kuvvetleri 2227’nci Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutluyor.

Kutlama mesajı yayımlayan Genelkurmay Başkanı Org.  Hulusi AKAR, “Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.

Orgeneral Hulusi AKAR’ın Kara Kuvvvetleri Komutanlığının Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

“Kara Kuvvetlerimizin Kahraman ve Fedakâr Mensupları,

MÖ 209ʼda, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerimizin 2227’nci Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin huzur ve güvenliği, egemenlik ve bağımsızlığı uğrunda yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele harekâtlarını; jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucuları ile birlikte omuz omuza, büyük başarılarla icra etmektedir. Bu başarıların elde edilmesinde modern harp araç ve silah sistemlerini etkin kullanan, üstlendiği görevleri ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren kahraman ve fedakâr Kara Kuvvetleri personelinin payı büyüktür. “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içerisinde, büyük bir adanmışlık duygusuyla görevlerini ifa eden Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutluyorum.

Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi” olarak tanımladığı kahraman Türk ordusunun temel taşlarından birini oluşturan Türk Kara Kuvvetleri, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere NATO, BM, AB ve AGİT görevlerinin yanı sıra ikili ilişkiler kapsamında Afganistan’dan Kosova’ya, Bosna Hersek’ten Katar’a, Lübnan’dan, Somali’ye uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır.

Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, millî ve manevi değerleri ve asil milletimizle olan güçlü bağları ile “ordu millet” anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.

 Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; Ebedî Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER başta olmak üzere, gücünü iki bin yılı aşan tarihinden ve asil milletimizin sevgi ve güveninden alan Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini ve onlara destek veren kıymetli aile fertlerini en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.”

http://www.defenceturk.net/turk-kara-kuvvetleri-2227-yasinda
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: YörükEfe 16 August 2018, Thursday - 01:22
Komando tugaylarının sayısı 16'ya yükseldi

Yüksek Askeri Şura toplantısında yeni tehdit algılamalarına ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak 4 yeni komando tugayının kurulmasına karar verildi.

Komandolar dosta güven, düşmana korku veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği yeni savunma konseptiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki en etkili unsurlarından biri olan komandoların da sayısı artıyor.

Karar yeni hükümet sisteminin ardından gerçekleştirilen ilk Yüksek Askeri Şura'da alındı. Yeni tehdit algılamalarına ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak 4 yeni komando tugayının kurulmasına karar verildi.

Denizli 11'inci Komando, Sakarya 7'nci Komando, Trabzon 17'nci Komando ve Kırklareli 41'inci Komando tugayları, yeni kurulan komutanlıklar oldu. Böylece mevcutta 12 olan komando tugayının sayısı da 16'ya yükseldi.

Komando tugay komutanlıklarına sınıfında uzman ve deneyimli generaller atandı.

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/komando-tugaylarinin-sayisi-16ya-yukseldi-380375.html
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 16 August 2018, Thursday - 16:24
Kutlu olsun.
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: YörükEfe 14 October 2018, Sunday - 21:38
SSİK toplantısından Pars ve Pars İzci çıktı

(http://www.defenceturk.net/wp-content/uploads/2018/10/pars-8x8-ve-pars-6x6-izci-850x491.jpg)

Savunma Sanayii Başkanlığı, Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıklarının taktik seviyede keşif gözetleme ihtiyacını karşılamak üzere Özel Maksat Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç projesi başlatıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Ekim’de toplanan SSİK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 6×6 Komuta ve Radar Araçları, 8×8 Sensör ve KBRN Keşif Araçları ile Jandarma Genel Komutanlığı için 6×6 Zırhlı Muharebe Aracı tedariğine yönelik projenin FNSS ile yürütülmesini kararlaştırdı.

İLK KEZ YERLİ MOTOR KULLANILACAK
Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere PARS 8×8’i, keşif ve iç güvenlik harekatları için de PARS 6×6’yı üreten FNSS, proje kapsamında ilk kez yerli bir motoru, taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edecek.

Komuta ve Zırhlı Muharebe Araçlarına modern komuta kontrol ve haberleşme donanımı ile 25mm Uzaktan Komutalı Kule Sistemi, Radar Araçlarına ilgili görev donanımı entegre edilecek. 8×8 Sensör ve KBRN keşif araçlarında ise, ileri teknoloji görev donanımı ve 12.7mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi bulunacak.

FNSS daha önce tamamen kendi bünyesinde tasarladığı PARS serisi ve bu serilerden türetilmiş araçları Malezya ve Umman’a ihraç etti.

(http://www.defenceturk.net/wp-content/uploads/2017/05/Pars3_8x8-618x260.jpg)

http://www.defenceturk.net/ssik-toplantisindan-pars-ve-pars-izci-cikti
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 06 November 2018, Tuesday - 16:32
https://twitter.com/Defence_Turk/status/1059732399326552069
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: YörükEfe 16 November 2018, Friday - 21:07
Kara Kuvvetleri için İnsansız Kara Aracı geliştirilecek

(https://www.defenceturk.net/wp-content/uploads/2018/11/ukap_1-850x486.jpg)

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu Orta Sınıf İnsansız Kara Aracı (O-İKA) geliştirilmesi için proje başlatıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları (O-İKA) Geliştirilmesi Projesi Bilgi İstek Dökümanı (BİD) duyurusu yayımladı. SSB tarafından yayımlanan duyuruda, BİD kapsamında “Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen; keşif, gözetleme yapabilen, üzerinde bulunan hafif silah ile ateş etme yeteneği olan, ağırlığı 500 kg’ı geçmeyen, uzaktan komuta edilebilen insansız kara aracı geliştirilmesi”ne yer verildi.

BİD’i almaya istekli kurum veya firma öncelikli olarak talebini en geç 23 Kasım 2018 tarihi saat 16.00’a kadar resmi yazı ile Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) iletebilecek.

Türkiye’de geliştirilmiş halihazırda 2 ton ağırlığa sahip 8×4 Tarantula İKA ve 1.100 kg ağırlığındaki UKAP (Uzaktan Kumandalı Atış Platformu) bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), tarafından, 22 Şubat 2018’de sosyal medya aracılığı ile 20’den fazla İnsansız Kara Aracının, TSK’ya teslim edileceği ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılacağı duyurulmuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, 3 Ağustos’da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Başkanlık Vizyonuyla 100 Gün. Hafif, Orta ve ağır olmak üzere üç farklı sınıfta insansız kara aracı projesi başlatacağız” demişti.

(https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/966760323473690624/pu/img/nbQY8WUkbL0HMw6e?format=jpg&name=small)

https://www.defenceturk.net/kara-kuvvetleri-icin-insansiz-kara-araci-gelistirilecek
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 16 November 2018, Friday - 21:14
https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=1450&LangID=1
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 15 March 2019, Friday - 05:50
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 18 Mart – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında MSB Sinop Atış Alanı’ndan (Test Merkezi), NOTAM – NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyarılarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.

Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00’den akşam 18.00’e kadar test merkezi Sinop’tan, Doğu Karadeniz kıyısı boyunca Samsun’dan Trabzon’a kadar yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik olarak balıkçıların bilgilendirilmesi istendi.

Haber: Defence and Technology.
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 08 April 2019, Monday - 21:43
14'üncü dönem bedelli erlerimizin yemin törenleri çeşitli birliklerimizde ailelerin de katılımıyla icra edildi.

http://www.kkk.tsk.tr/Haberler/Haber819.aspx

(http://resimag.com/p1/b5a4d03f408.jpeg)
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 11 April 2019, Thursday - 22:28
Katar’da icra edilen ve Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Komutanlığından bir mekanize piyade bölüğümüzün katıldığı Al-Adeid-2019 Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı, 10 Nisan 2019 tarihinde başarıyla tamamlandı.

http://www.kkk.tsk.tr/Haberler/Haber821.aspx

(http://resimag.com/p1/c3c2cd63cd3.jpeg)
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 15 April 2019, Monday - 20:25
Resmî ziyaret kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Galiçya Şehitliğini ziyaret etti.

(http://resimag.com/p1/3646863e3b0.jpeg)

(http://resimag.com/p1/3fe963acdab.jpeg)
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 18 April 2019, Thursday - 14:25
Trakya'da konuşlu birliklerimiz tarafından icra edilen “Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

(http://resimag.com/p1/e02bc819022.jpeg)
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 20 April 2019, Saturday - 20:32
Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1'inci Somali Piyade Taburu personeli Somali'ye dönmüş ve 2'nci Somali Piyade Taburu personeli de aynı eğitimi almak için, Dağ Komd.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığına (Isparta) intikal etmiştir.
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 28 April 2019, Sunday - 13:24
Sınır Güvenliği Tatbikatı

Katar'da Abu Samra bölgesinde icra edilen Al Mashabiya-2019 Sınır Güvenliği Tatbikatı’na, Katar'da konuşlu Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından iki komando kolu iştirak etti.
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 07 May 2019, Tuesday - 20:17
Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 26'ncı dönem Komando İhtisas Kursiyerlerinin Yaka Kanyonu Geçişi başarıyla icra edildi.

(http://resimag.com/p1/7122bcd0869.jpeg)
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 22 June 2019, Saturday - 23:45
Eğitim Faaliyetleri

Isparta’daki Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda komando eğitimi alan Somalili Misafir Askeri Personelin “Dağcılık, Mayın/EYP ve Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimleri” başarıyla tamamlandı.

(http://resimag.com/p1/0804d0bd39e.jpeg)
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 22 June 2019, Saturday - 23:46
Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı

2’nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı, Kavakköy/Gelibolu’da başarıyla icra edildi.

: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 23 June 2019, Sunday - 23:18
Kara Kuvvetlerimize Ait Uçaklarla Acil Organ Nakli Bekleyen İki Hasta İçin Uçuş Gerçekleştirildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait B-200 tipi iki uçak ile iki ayrı hastaya organ nakli ulaştırılması için uçuş görevi gerçekleştirildi. İlk olarak Ankara’dan kalkan uçak Bursa Yenişehir Hava alanına inerek görevli doktorlar ile birlikte Akciğer greftini alarak Ankara’ya ulaştırdı.

Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nden çıkan donörün kalp greftinin de İzmir Ege Üniversitesi’nde bekleyen bir hastaya nakli için ikinci bir uçuş gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bursa’dan alınan kalp grefti ve görevli sağlık personelinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ulaştırılması sağlandı.

https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2362019-11074

: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 05 August 2019, Monday - 23:26
Sıhhi Tahliye

Siirt’in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen üç yaşındaki bir çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Siirt merkeze tahliye edildi.

http://www.kkk.tsk.tr/Haberler/Haber849.aspx
: Ynt: Türk Kara Koşunları - Danışık
: Caner Çetin 28 August 2019, Wednesday - 20:01
Kapsamlı bir çalışma oldu. İyi seyirler.